U bent hier:   Home   >   Veelgestelde vragen   >   Mantelzorg

Veelgestelde vragen

 • Wat is een mantelzorger?

  U bent mantelzorger als u zorgt voor een naaste met wie u een persoonlijke band heeft.

  Dit is bijvoorbeeld uw partner, ouder, (klein)kind, familie, vriend of buur. Deze persoon heeft u nodig vanwege gezondheidsproblemen of een beperking. De zorg is vaak langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun. Officieel bent u mantelzorger als u meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden zorgt.

  In de WMO staat over Mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt”.

 • Wat is nu eigenlijk het verschil tussen gebruikelijke zorg en mantelzorg?

  Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die u elkaar onderling als gezin biedt omdat u een gezamenlijk huishouden voert.

  U heeft als gezin een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van dat huishouden. In 2014 wordt bij het vaststellen van de indicatie, door bijvoorbeeld het CIZ (Centrum indicatie Zorgtoewijzing), 90 minuten gezien als gebruikelijke zorg. Dit wordt van de indicatie afgetrokken. Bij mantelzorg wordt de normale (gebruikelijke) zorg in zwaarte, duur of intensiteit aanmerkelijk overschreden. Mantelzorg vindt plaats op basis van vrijwilligheid, dat wil zeggen dat u als mantelzorger bereid en in staat geacht wordt deze zorg te leveren.

 • Wat is een (zorg)vrijwilliger?

  (Zorg)vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld hulp, ondersteuning of gezelschap bieden aan iemand met gezondheidsproblemen of een beperking.

  Zij doen dit ‘uit vrije wil’, omdat zij graag iets voor een ander willen betekenen. Het zijn mensen met het hart op de goede plek. Dit is een vorm respijtzorg.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging?

  Onder bepaalde voorwaarden kan de gehandicapte of chronisch zieke met inwonende mantelzorger bezwaar maken tegen de huurverhoging. Kijk voor alle voorwaarden op rijksoverheid.nl en zoek op 'huurverhoging chronisch ziek'.

 • Wanneer heb ik recht op zorgverlof?

  Zorgverlof is bedoeld om noodzakelijke zorg aan uw (pleeg)kinderen, partner of ouders te kunnen geven.

  Op de website van de overheid vindt u de regels over calamiteiten, kortdurend en langdurend zorgverlof. Kijk op rijksoverheid.nl en zoek op ‘kortdurend zorgverlof’. Ook op de site van MantelzorgNL vindt u goede informatie. Kijk op Mantelzorg.nl, en zoek op verlofregelingen.

 • Wat is respijtzorg en hoe krijg ik respijtzorg?

  Respijtzorg biedt u als mantelzorger de mogelijkheid uw zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten.

  De bedoeling is dat u even vrijaf heeft van de zorg. Wilt u respijtzorg inzetten? Dan kunt u contact opnemen met Mantelzorg & Meer.

  Voor algemene informatie kunt u kijken op respijtwijzer.nl.

 • Wat verandert er in de financiën als ik bij de zorgvrager in huis ga wonen?

  Als u als mantelzorger bij uw zorgvrager in huis gaat wonen, heeft dat invloed op onder andere woonlasten, sociale verzekering, uitkering en subsidieregelingen.

  Wilt u samen met de mantelzorgmakelaar bekijken welke gevolgen dit voor uw specifieke situatie heeft, dan kunt u contact opnemen met Mantelzorg & Meer.

 • Kan ik een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen?

  Wij kunnen samen met u als mantelzorger kijken waarvoor u een PGB wil aanvragen. En dan kijken of de benodigde indicatie aanwezig is. Vervolgens kunnen wij u op weg helpen met voorlichting en het invullen van de formulieren.

  De indicatie die nodig is, wordt bepaald door het CIZ (Centrum indicatie Zorgtoewijzing), door de gemeente of via een wijkverpleegkundige. Dit is afhankelijk van waarvoor u PGB aanvraagt. Welke voorwaarden er aan het verstrekken van een PGB verbonden zijn vindt u op rijksoverheid.nl. Zoek op ‘persoonsgebonden budget’ of ‘pgb’. Ook vindt u op MantelzorgNL goede informatie. Kijk op mantelzorg.nl, en zoek op persoonsgebonden budget.

 • Krijg ik reiskosten die ik maak om naar mijn moeder te gaan vergoed?

  Kosten voor mantelzorg zijn niet aftrekbaar voor de belasting. Reiskosten voor ziekenbezoek kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken als specifieke zorgkosten.

  De hulpvrager moet dan in een instelling verpleegd worden. Lees de voorwaarden voor aftrek reiskosten ziekenbezoek op belastingdienst.nl. Zoek op ‘reiskosten ziekenbezoek’. Sommige gemeenten vergoeden reiskosten als u als mantelzorger een bijstandsuitkering heeft.

 • Wat is een keukentafelgesprek?

  Bij een verzoek om (Wmo) ondersteuning heeft de gemeente een onderzoeksplicht. Zij moet nagaan wat de aanvrager zelf kan, al dan niet met hulp van de mantelzorger(s) en vrijwilliger(s). De onderzoeksplicht houdt ook in dat, behalve naar de mogelijkheden, ook naar de grenzen van de belastbaarheid van de mantelzorger gekeken wordt. De onderzoeksplicht van de gemeente wordt veelal ten uitvoer gebracht door het zogenaamde keukentafelgesprek.

 • Wat wordt er besproken in een keukentafelgesprek?

  In het keukentafelgesprek worden veel onderwerpen op het gebied van zelfredzaamheid en meedoen besproken met de hulpvrager. Voor mantelzorgers is het uitgangspunt dat zij op eigen wijze de zorg kunnen verlenen en kunnen combineren met werk , gezin en eigen activiteiten. Op deze manier kan er maatwerk samengesteld worden rondom de hulpvrager. Heeft u hulp nodig bij het voorbereiden van het gesprek dan kunt u een mantelzorgconsulent van Mantelzorg & Meer vragen met u mee te denken.

 • Kan ik ook hulp krijgen bij het voorbereiden en uitvoeren van het keukentafelgesprek?

  In de Wmo is geregeld dat de gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar moet stellen. Deze ondersteuning is kosteloos voor u. U kunt dit vragen aan de medewerkers van het Wmo–loket. De cliëntondersteuner kan u helpen om samen met de hulpvrager de hulpvraag duidelijk te krijgen en wat daarvoor nodig is. In sommige gevallen wordt een persoonlijk plan gevraagd en ook hierbij kan de cliëntondersteuner helpen. U kunt een mantelzorgconsulent van Mantelzorg & Meer vragen om mee te denken in de voorbereiding van het gesprek.

 • Waar vind ik meer informatie over de mantelzorgwaardering?

  Mantelzorg & Meer verstuurt namens de gemeenten de jaarlijkse mantelzorgwaardering. De hoogte van de mantelzorgwaardering en de vorm waarin, is per gemeente verschillend. Deze informatie vindt u op de website van de gemeente waar u woont of de gemeente waar uw verzorgde woont. Wij adviseren u om beiden te raadplegen.

 • Is er een aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers via de gemeente?

  Ja, die is er, echter ligt het aan de eigen aansprakelijkheidsverzekering wat er wel en niet gedekt wordt. Het Aansprakelijkheidsverzekering Informatiecentrum heeft onderzoek gedaan en het blijk dat gemeenten kunnen hun mantelzorgers hierover beter kunnen informeren. Neem voor meer info contact op met uw gemeente, of kijk op de gemeentesite. Meer info over aansprakelijkheid en het onderzoek van het AIC: aansprakelijkheidsverzekering.org, en zoek op mantelzorgers

 • Met welke verzekeringen kunt u te maken krijgen als mantelzorger?

  MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, heeft een overzicht gemaakt van de verzekeringen waarmee mantelzorgers te maken kunnen krijgen. Meer info mantelzorg.nl, en zoek op Verzekeringen.