U bent hier:   Home   >   Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Geven jullie voorlichting over Mantelzorg & Meer?

  Ja, wij komen u graag kosteloos vertellen over Mantelzorg & Meer. Wilt u daarbij een of meerdere thema's verder uitdiepen of er meerdere dagdelen aan besteden, dan maken we graag een offerte voor u.

 • Hoeveel tijd kost het om mijn organisatie mantelzorgvriendelijk te maken.

  Dat ligt aan de grootte van uw bedrijf en hoe veel tijd u daar zelf aan wil besteden. De mantelzorgmakelaar kan voor u een voorstel op maat maken. Uiteindelijk levert het u tijd op. Het grijs verzuim zal verminderen. Werknemers die zich gewaardeerd en ondersteund voelen, zijn gemotiveerder en meer betrokken.

 • Ik wil mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Hoe realiseer ik dat?

  Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bereikt u niet van vandaag op morgen. Dat heeft tijd nodig. Met onze mantelzorgmakelaar beperkt u die tijd. Met een gefaseerde aanpak creëert u samen een mantelzorgvriendelijke organisatie. Zij heeft tips, praktische instrumenten en de kennis om u werknemers preventief te ondersteunen.

 • Ik wil mij twee uur per week inzetten. Kan dat bij Mantelzorg & Meer?

  Ja, heel graag zelfs. Veel hulpvragen zijn geholpen met deze twee uur. En vind je het zo leuk dat je graag meer doet, dan kan uitbreiden altijd nog.

 • Ik zou wel met een vrijwilliger willen praten over hoe het is om vrijwilligerswerk te doen. Kan dat?

  Ja, dat kan. Wij brengen je graag in contact met een van onze vrijwilligers, die je kan vertellen hoe hij of zij het vrijwilligerswerk ervaart.

 • Is er een aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers via de gemeente?

  Ja, die is er, echter ligt het aan de eigen aansprakelijkheidsverzekering wat er wel en niet gedekt wordt. Het Aansprakelijkheidsverzekering Informatiecentrum heeft onderzoek gedaan en het blijk dat gemeenten kunnen hun mantelzorgers hierover beter kunnen informeren. Neem voor meer info contact op met uw gemeente, of kijk op de gemeentesite. Meer info over aansprakelijkheid en het onderzoek van het AIC: aansprakelijkheidsverzekering.org, en zoek op mantelzorgers

 • Is er een indicatie of verwijzing nodig?

  Nee, u kunt direct verwijzen. Onze diensten zijn gratis met uitzondering van enkele cursussen. Zie verder onder Verwijzers.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging?

  Onder bepaalde voorwaarden kan de gehandicapte of chronisch zieke met inwonende mantelzorger bezwaar maken tegen de huurverhoging. Kijk voor alle voorwaarden op rijksoverheid.nl en zoek op 'huurverhoging chronisch ziek'.

 • Kan ik een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen?

  Wij kunnen samen met u als mantelzorger kijken waarvoor u een PGB wil aanvragen. En dan kijken of de benodigde indicatie aanwezig is. Vervolgens kunnen wij u op weg helpen met voorlichting en het invullen van de formulieren.

  De indicatie die nodig is, wordt bepaald door het CIZ (Centrum indicatie Zorgtoewijzing), door de gemeente of via een wijkverpleegkundige. Dit is afhankelijk van waarvoor u PGB aanvraagt. Welke voorwaarden er aan het verstrekken van een PGB verbonden zijn vindt u op rijksoverheid.nl. Zoek op ‘persoonsgebonden budget’ of ‘pgb’. Ook vindt u op MantelzorgNL goede informatie. Kijk op mantelzorg.nl, en zoek op persoonsgebonden budget.

 • Kan ik mijn eigen tijd indelen of moet ik op vaste tijden komen?

  Dat hangt af van de hulpvraag en welk soort vrijwilligerswerk je gaat doen. Soms gaat het om vaste wekelijkse momenten, soms tweewekelijks of maandelijks. Soms maak je afspraken met je cliënt op welke dag je de volgende keer komt. Wil je meer weten, neem contact met ons op. Het is wel goed om je te realiseren dat vrijwilligers werk niet verplicht is maar ook niet vrijblijvend. Er wordt op je gerekend.

 • Kan ik ook hulp krijgen bij het voorbereiden en uitvoeren van het keukentafelgesprek?

  In de Wmo is geregeld dat de gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar moet stellen. Deze ondersteuning is kosteloos voor u. U kunt dit vragen aan de medewerkers van het Wmo–loket. De cliëntondersteuner kan u helpen om samen met de hulpvrager de hulpvraag duidelijk te krijgen en wat daarvoor nodig is. In sommige gevallen wordt een persoonlijk plan gevraagd en ook hierbij kan de cliëntondersteuner helpen. U kunt een mantelzorgconsulent van Mantelzorg & Meer vragen om mee te denken in de voorbereiding van het gesprek.

 • Krijg ik een onkostenvergoeding als ik vrijwilligerswerk doe?

  U krijgt een vergoeding voor het zogenaamde woon-werkverkeer naar uw cliënt. Gaat uw samen op stap dan zijn de kosten voor de cliënt. Wij hebben dit met de hulpvrager besproken tijdens de intake.

 • Krijg ik reiskosten die ik maak om naar mijn moeder te gaan vergoed?

  Kosten voor mantelzorg zijn niet aftrekbaar voor de belasting. Reiskosten voor ziekenbezoek kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken als specifieke zorgkosten.

  De hulpvrager moet dan in een instelling verpleegd worden. Lees de voorwaarden voor aftrek reiskosten ziekenbezoek op belastingdienst.nl. Zoek op ‘reiskosten ziekenbezoek’. Sommige gemeenten vergoeden reiskosten als u als mantelzorger een bijstandsuitkering heeft.

 • Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?

  Op deze en andere vragen vind je een duidelijk antwoord op rijksoverheid.nl en zoek op 'vrijwilligerswerk'.

 • Met welke verzekeringen kunt u te maken krijgen als mantelzorger?

  MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, heeft een overzicht gemaakt van de verzekeringen waarmee mantelzorgers te maken kunnen krijgen. Meer info mantelzorg.nl, en zoek op Verzekeringen.

 • Waar vind ik het overzicht van de trainingen voor vrijwilligers?

  Dit overzicht staat in onze nieuwsbrief Nieuws voor jou, vrijwilliger!.

 • Waar vind ik meer informatie over de mantelzorgwaardering?

  Mantelzorg & Meer verstuurt namens de gemeenten de jaarlijkse mantelzorgwaardering. De hoogte van de mantelzorgwaardering en de vorm waarin, is per gemeente verschillend. Deze informatie vindt u op de website van de gemeente waar u woont of de gemeente waar uw verzorgde woont. Wij adviseren u om beiden te raadplegen.

 • Waarom zou ik als professonial juist bij jullie een training volgen?

  Mantelzorg & Meer is de enige organisatie in de regio, die primair gericht is op de mantelzorger en zijn familie. In de loop der jaren hebben wij expertise opgebouwd, die we graag delen met anderen die met mantelzorgers te maken hebben. Professionals geven ons terug dat ze graag eerder kennis hadden genomen van onze expertise. Door de dagelijks, vaak intensieve contacten met mantelzorgers weten wij als geen ander wat zij nodig hebben. Dat is iets, waar andere organisaties hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast hebben wij een gecertificeerd trainer in de Methode Familiezorg. Op de site vindt u hier meer informatie over.

 • Wanneer heb ik recht op zorgverlof?

  Zorgverlof is bedoeld om noodzakelijke zorg aan uw (pleeg)kinderen, partner of ouders te kunnen geven.

  Op de website van de overheid vindt u de regels over calamiteiten, kortdurend en langdurend zorgverlof. Kijk op rijksoverheid.nl en zoek op ‘kortdurend zorgverlof’. Ook op de site van MantelzorgNL vindt u goede informatie. Kijk op Mantelzorg.nl, en zoek op verlofregelingen.

 • Wat is een (zorg)vrijwilliger?

  (Zorg)vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld hulp, ondersteuning of gezelschap bieden aan iemand met gezondheidsproblemen of een beperking.

  Zij doen dit ‘uit vrije wil’, omdat zij graag iets voor een ander willen betekenen. Het zijn mensen met het hart op de goede plek. Dit is een vorm respijtzorg.

 • Wat is een keukentafelgesprek?

  Bij een verzoek om (Wmo) ondersteuning heeft de gemeente een onderzoeksplicht. Zij moet nagaan wat de aanvrager zelf kan, al dan niet met hulp van de mantelzorger(s) en vrijwilliger(s). De onderzoeksplicht houdt ook in dat, behalve naar de mogelijkheden, ook naar de grenzen van de belastbaarheid van de mantelzorger gekeken wordt. De onderzoeksplicht van de gemeente wordt veelal ten uitvoer gebracht door het zogenaamde keukentafelgesprek.

 • Wat is een mantelzorger?

  U bent mantelzorger als u zorgt voor een naaste met wie u een persoonlijke band heeft.

  Dit is bijvoorbeeld uw partner, ouder, (klein)kind, familie, vriend of buur. Deze persoon heeft u nodig vanwege gezondheidsproblemen of een beperking. De zorg is vaak langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun. Officieel bent u mantelzorger als u meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden zorgt.

  In de WMO staat over Mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt”.

 • Wat is nu eigenlijk het verschil tussen gebruikelijke zorg en mantelzorg?

  Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die u elkaar onderling als gezin biedt omdat u een gezamenlijk huishouden voert.

  U heeft als gezin een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van dat huishouden. In 2014 wordt bij het vaststellen van de indicatie, door bijvoorbeeld het CIZ (Centrum indicatie Zorgtoewijzing), 90 minuten gezien als gebruikelijke zorg. Dit wordt van de indicatie afgetrokken. Bij mantelzorg wordt de normale (gebruikelijke) zorg in zwaarte, duur of intensiteit aanmerkelijk overschreden. Mantelzorg vindt plaats op basis van vrijwilligheid, dat wil zeggen dat u als mantelzorger bereid en in staat geacht wordt deze zorg te leveren.

 • Wat is respijtzorg en hoe krijg ik respijtzorg?

  Respijtzorg biedt u als mantelzorger de mogelijkheid uw zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten.

  De bedoeling is dat u even vrijaf heeft van de zorg. Wilt u respijtzorg inzetten? Dan kunt u contact opnemen met Mantelzorg & Meer.

  Voor algemene informatie kunt u kijken op respijtwijzer.nl.

 • Wat kost een mantelzorgmakelaar?

  Woont uw werknemer die mantelzorgt in onze regio, dan is de ondersteuning aan de werknemer gratis, met uitzondering van enkele cursussen. Wilt u hulp bij het realiseren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, dan maken we graag een offerte voor u.

 • Wat kost een training?

  We bieden verschillende mogelijkheden. Om te kijken wat in uw situatie het beste is, kunt u contact met ons opnemen. Vervolgens maken wij een offerte voor u.

 • Wat verandert er in de financiën als ik bij de zorgvrager in huis ga wonen?

  Als u als mantelzorger bij uw zorgvrager in huis gaat wonen, heeft dat invloed op onder andere woonlasten, sociale verzekering, uitkering en subsidieregelingen.

  Wilt u samen met de mantelzorgmakelaar bekijken welke gevolgen dit voor uw specifieke situatie heeft, dan kunt u contact opnemen met Mantelzorg & Meer.

 • Wat wordt er besproken in een keukentafelgesprek?

  In het keukentafelgesprek worden veel onderwerpen op het gebied van zelfredzaamheid en meedoen besproken met de hulpvrager. Voor mantelzorgers is het uitgangspunt dat zij op eigen wijze de zorg kunnen verlenen en kunnen combineren met werk , gezin en eigen activiteiten. Op deze manier kan er maatwerk samengesteld worden rondom de hulpvrager. Heeft u hulp nodig bij het voorbereiden van het gesprek dan kunt u een mantelzorgconsulent van Mantelzorg & Meer vragen met u mee te denken.

 • Welke begeleiding krijg ik als vrijwilliger?

  De Coördinator Vrijwilligers is je vaste aanspreekpunt. Zij gaat met je mee op kennismakingsgesprek. Als je vragen hebt, neem contact met haar op. Zij weet in welke situatie je ingezet bent en kent de hulpvrager. Daarnaast bieden we training en intervisie. Je verkrijgt kennis en leert van elkaar.

 • Wie kan ik naar Mantelzorg & Meer verwijzen?

  Mantelzorgers en hun naasten die verzorgd worden kunnen direct contact met ons opnemen voor informatie en advies. Er is geen verwijzing of indicatie nodig. De meeste van onze diensten zijn gratis, met uitzondering van enkele cursussen.

  Mensen die vrijwilligerswerk zoeken en die interesse hebben in zorg of coaching.

  Werkgevers die problemen ondervinden met uitval door overbelasting door mantelzorg.

  Organisaties die de deskundigheid van hun medewerkers over familiezorg, mantelzorg en dementie willen vergroten.