Missie, Visie en Algemeen

Je vindt hier informatie over onze uitgangspunten en werkwijze.

Missie

Mantelzorg & Meer richt zich op een adequate ondersteuning van mantelzorgers in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn, zodat zij in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen.

In de gemeente Ouder-Amstel werkt Mantelzorg & Meer alleen in Ouderkerk aan de Amstel. Inwoners van Duivendrecht kunnen terecht bij de collega’s van Markant.

Visie

Mantelzorg & Meer biedt ondersteuning, advies, informatie en training. Daarnaast regelen of coördineren we de inzet van vervangende mantelzorg.

Het aanbod is gericht op mantelzorgers van volwassenen en kinderen die wonen in de thuissituatie of intramuraal. Het gaat om mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, mensen met dementie of mensen met psychiatrische problematiek.

Algemeen

Uniek

De mantelzorger is de corebusiness. Meestal werken organisaties vanuit de cliënt. Als zij de mantelzorger al meenemen in de ondersteuning dan gaat het meestal om degene die in dezelfde woning woont. De meeste mantelzorgers wonen echter niet bij de cliënt in huis, waardoor de combinatie mantelzorg verlenen, een eigen gezin, een baan, een eigen leven en de afstand tot elkaar de meeste problemen geeft.

Kerntaken

Mantelzorg & Meer kent vier hoofdgebieden, zoals deze op de site te vinden zijn.

Mantelzorgondersteuning, Vrijwilligersinzet, Werkgeversondersteuning en Expertisecentrum.

Samenwerken

Mantelzorg & Meer werkt samen met betrokken partijen in de regio om de ondersteuning aan mantelzorgers te ontwikkelen en te verbeteren. We hebben contacten of samenwerkingsovereenkomsten met welzijnsorganisaties, GGZ-instellingen en zorgaanbieders. Mantelzorg & Meer is een zelfstandig onderdeel binnen de MEEr-groep, naast de andere werkmaatschappijen MEE Amstel en Zaan en MEE Utrecht Gooi & Vecht.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van de MEEr-groep praat alleen over zaken die voor alle cliënten belangrijk kunnen zijn. De Raad praat dus niet over dingen die alleen voor jou belangrijk zijn. Dingen waar jij tegenaan loopt en die voor alle cliënten belangrijk kunnen zijn, lezen wij graag. Er is een klachtenreglement en met klachten kun je ook terecht bij de onafhankelijke Klachtencommissie van de MEEr-groep.

Scroll to top